You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News
Stats > TTT2 > Jin > Partners

Popular teams with Jin - Tekken Tag Tournament 2
1. Jin, Kazuya - 79
2. Jin, Lars - 59
3. Hwoarang, Jin - 49
4. Devil Jin, Jin - 42
5. Asuka, Jin - 40
6. Jin, Jun - 37
7. Heihachi, Jin - 20
8. Feng, Jin - 16
9. Jin, Lee - 15
10. Jin, Lili - 15

11. Jin, Steve - 12
12. Jin, Nina - 11
13. Bryan, Jin - 11
14. Jin, Kunimitsu - 9
15. Anna, Jin - 8
16. Jin, Yoshimitsu - 8
17. Jin, Xiaoyu - 8
18. Forest Law, Jin - 8
19. Jin, Leo - 8
20. Jin, King - 7