You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News
Stats > MvCI > Hulk > Partners

Popular teams with Hulk - Marvel vs. Capcom: Infinite
1. Hulk, Nemesis - 5
2. Hulk, Haggar - 5
3. Hulk, Thanos - 4
4. Hulk, Iron Man - 3
5. Hulk, Ryu - 3
6. Hulk, Venom - 3
7. Captain America, Hulk - 2
8. Hulk, Dormammu - 2
9. Hulk, Monster Hunter - 2
10. Chun-Li, Hulk - 1

11. Thor, Hulk - 1
12. Arthur, Hulk - 1
13. Dante, Hulk - 1
14. Rocket Raccoon, Hulk - 1
15. Spencer, Hulk - 1
16. Hulk, Hawkeye - 1
17. Hulk, Strider - 1
18. Hulk, Zero - 1
19. Hulk, Firebrand - 1
20. Hulk, Ghost Rider - 1