Daigo takes down StormKubo

Daigo takes down StormKubo