EG|K-Brad vs. Wolfkrone Final Round 20 highlight #2

EG|K-Brad vs. Wolfkrone Final Round 20 highlight #2