You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Leo Tekken Tag Tournament 2 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Guide last updated on
September 15, 2012 at 7:34 p.m. PDT


Leo Tekken Tag Tournament 2 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Normal Moves

He Zi Shou

Liang Yi Zhou

Wai Bai Tui

Ye Chui

Lian Tan

Xiang Long Shi Chong Tian Zhang

Xiang Long Shi Ling Zhou

Wu Dang Xuan Feng Jiao

Wu Dang Jin Ji Du Li

Ye Kua

Heng Da Er Lang Dan Shan

Bai Tui

Jin Ji Du Li

Follow up with


Bai She Tui Chuang
or


Heng Quan
or


Er Qi Jiao
or


Cuo Ti Fu Ren

Bei Zhe Kao

Xiang Chui

Shuang Huan Da

Sheng Pao

Chuan Pao
Properties


Jin Gang Hua Shan Tuo Tian Zhang

Gui Xi

Fu Hu

Pi Zhong
Properties


Sao Tang Ti to Shang Bu Zhuang Zhang

Fo Bu

Follow up with


Ya Sui
or


Ya Sui Ying Quan
or


Fan Lan Chui
Properties

or


Startled Crane
Properties

or


Jin Ji Du Li
or


Tong Bei Shi

Chong Tian Zhang to Fu Bo
Properties


Lie Huo Fan Jiao
Properties


Qian Sao Lei Wang Quan

Ba Wang Zhe Jiang

Ding Zhou Jin Ji Du Li

Wu Hu Chu Dong

Er Lang Dan Shan
Properties


Ying Mian Tui

Dragon's Impact

Tui Bu Jin Ji Du Li

Cuo Zhang

Chuan Chong Quan

Yue Bu Si Quan

Yi Qi Jiao

Yue Bu San Jing Ti

Shang Bu Zhuang Quan

Tiao Shan Fu Ren

Tiao Shan Pu Bu
Properties


Xiao Jia Er Lu Liang Yi Zhou

Jin Bu

Lei Zhang

Shang Bu Zhuang Zhang

Swallow Step
Properties


Tiao Shan Jiang Jiao
(while rising)
Huo Da Ding Zhou
(while rising)
Shang Bu Gua Shan
Properties

(while rising)
Liang Yi Er Tui
(while rising)
Liang Yi Er Tui Ya Zhou
(while rising)
Deng Jiao
(while rising)
Le Kua Kao
(while crouching)
Hou Sao Xuan
(during sidestep)
Da Kai
(back towards enemy)
Tui Bu Dan Yi
(while enemy is down)
Zhen Jiao

Shan Dian
Follow up with


Jue Zhao Ying Mian Tui
or


Jue Zhao Qian Sao Lei Wang Quan
Throws

Bao Hu Gui Shan

Bao Hu Gui Shan

Dan Yang Da

Dan Yang Da
or (from left side)
Da Zhe Jiang
or (from right side)
Chou Bie Zi
or (from behind)
Yang Di Tou

Shuang Pai Shou
Properties

(time with enemy high punch)
Bao Zhou
(time with enemy attack)
Shi Zi Xiao Zhang Kou
or (time with enemy attack)
Shi Zi Zhou
Sample Combos

10 Hit Combo 1

10 Hit Combo 2
, ,
Sample Combo 1
, Sample Combo 2
, , , ,
Sample Combo 3
(while rising) , , , ,
Sample Combo 4
(counter), , (during Jin Ju Du Li , (while rising)
Sample Combo 5
, , (during Jin Ji Du Li) , (while rising) , , ,
Sample Combo 6
, , , (during Jin Ji Du Li) , , ,
Sample Combo 7


CommentsPost a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.