You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Kokoro Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Guide last updated on
November 7, 2012 at 6:18 p.m. PST


Kokoro Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Normal Moves

Shoten-Sho

Tanyoku-Cho

Junho-Kisui

Junho-Rentai

Bantei-Rensui

Bantei-Shoka

Joho-Heichu
,
Heichu, Daicho
,
Heichu, Soyoshu
,
Heichu, Kishitsu

Shinso-Hansoko

Shinso-Hosui

Shinso-Tankai

Shinso-Tanren

Tansho-Tenho

Kaimon-Chu

Bantei-Rensui

Bantei-Shoka

Joho-Heichu

Tsutenho

Dakai

Joho-Heichu

Unshoshu

Sunsui

Kyuho-Rensui

Moko-Kohazan

Tanma-Rencho-Chu

Gyakuen-Hanko

Koryuyo

Joho-Heichu

Hekisho-Renga

Hekisho-Yokuchu

Yohiko

Ryogi-Chu

Chikoryu

Fukko-Hochu

Tosho

Takusho-Shinkyaku-Sosui
(while sidestepping)
Shichi-Sei-Fukko

Chozan-Hosui

Renkan-Tai

Haika-Tai

Shishi-Daichoko

Hansoko

Hosui

Tankai-Kyaku

Tanren-Kyaku

Tantei-Tenho

Kontei-Hansoko

Kontei-Hosui

Kontei-Renkai

Kontei-Renshu
(while sidestepping)
Shichi-Sei-Bokutai

Ho-O-Sho

Kakuda-Chochu

Kariho

Hotei

Jiro-Tanzan

Heisui-Ko

Geimon-Sanfuko

Soho-Ko

Kai-Kyaku

Tsuhai-Shiki

Bokuchi-Rentai

Joho-Heichu

Taunt: Suso-Harai

Taunt: Hohoemi-Kaeshi

Taunt: I'm sorry

Kyoko

Takuso-Shiki

Bantei
(to crouching foe)
Hao-Hanto
(to crouching foe)
Moko-Hazan

Suiso-Bogetsu

Heichu
, ,
Shinso-Kaimon
(against a high punch)
Choyo-Shu
(against a high kick)
Kokkotei
(against a middle kick)
Ryotenchi
(against a middle punch)
Gaimen-Chu
(against a low punch)
Tepposo
(against a low kick)
Sohaku-Shu
(with back to foe)
Kenpo-Sho
(with back to foe)
Shutsuran-Suiho
(with back to foe)
Ren-Dakai
(with back to foe)
Joho-Heichu
(with back to foe)
Shinko-Hanko
(with back to foe)
Shinko-Tenho
(with back to foe)
Shinko-Kaishu
(with back to foe)
Shinko-Renshu
(with back to foe)
Tenshin-Tenho
(with back to foe)
Tenshin-Rentai
(with back to foe)
Teppo-Tanyoku
(with back to foe)
Haisei-Jiro-Tanzan
(to knocked-down foe)
Joho-Kishitsu
(to knocked-down foe)
Shoho-Sui
(to foe's back)
Chubesshi
(to crouching foe's back)
Katai-Ansho
Video move list from BloodBurger

Credit to BloodBurger for providing the Dead or Alive 5 move listings.


Comments

kupowns said on November 26, 2012 at 7:38 p.m.

My main character. Kokoro is the best * . *

#1
SurpriseSymphony said on August 29, 2014 at 3:56 p.m.

kokoro :D

#2


Post a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.