You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Akira Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Guide last updated on
November 7, 2012 at 6:20 p.m. PST


Akira Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Normal Moves

Hachimon Kaida

Kansuitai

Kansuitai Cancel

Touku Rakushou

Hachimon Kaida

Kansuitai

Kansuitai Cancel

Anshou Chouchu
,
Hakkaku Chuten

Choushinchu

Sayu Kaikyu

Jirou Tanzan

Chouyoushu

Rimon Chouchu

Yakuho Chouchu

Jouho Senshou
,
Shichisei Souyokuchu
,
Suisou
,
Chouda Chouchu
,
Byakko Soushouda

Youhou

Koboku
(while sidestepping)
Tenzan-Ko

Shotai Cancel

Kenhou

Renkantai
(while sidestepping)
Zenso-Tai
, ,
Hougeki Unshin Soukoshou

Kaiko

Souto

Souka Housui

Gekiho Honko

Kaimon Chouchu
(Critical Burst)
Senzankou
, ,
Teirou Kanpo
, , ,
Mouko Kouhazan
, , ,
Hyousatai

Chouzan Housui

Tetsuzankou
,
Maho Shoukou

Geimon Tessen

Youshi Saiken
(release after 1 frame)
Teishitsu Dantai

Hontei Goko Hazankou

Fukko

Hantei Goko Tensetsukou

Fujin Chuten Hekirekichu

Houko Kizan

Kaikyusei

Shinporiko
(to crouching foe)
Toushin Soutai

Youshi Senrin

Tenhou Senkintsui

Shin'iha
,
Teirou Kanpo

Junho Honko
,
Teirou Kanpo
, (against a high punch or kick)
Mouko Kouhazan
(against a high punch)
Youhou
(against a high kick)
Tan'yokuchou
(against a middle kick)
Haiho Richu
(against a middle punch)
Gaimon Chouchu
(against a low punch)
Honshin Tanda
(against a low kick)
Souhakushu
(to knocked-down foe)
Soukahou
(to knocked-down foe)
Gekihousui
(to foe's back)
Daisekkou
(to crouching foe's back)
Kyuho Chouchu
Video move list from BloodBurger

Credit to BloodBurger for providing the Dead or Alive 5 move listings.


Comments

RSJGeneralRoxus said on April 6, 2013 at 6:53 a.m.

Gonna make a guide for him

#1


Post a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.