You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Hitomi Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Guide last updated on
November 2, 2012 at 11:14 a.m. PDT


Hitomi Dead or Alive 5 Moves, Characters, Combos and Strategy Guides

Normal Moves

Ren-Funjin

Renryu-Age-Zuki

Renzuki-Tobi-Ushiro-Geri

Shinonome

Shinten-Dochi

Renshen-Jodan-Ushiro-Mawashi

Renzuki-Harai

Shizan-Ketsuga

Suzaku

Ryubi

Hakage, Gyosho

Hakage, Akatoki-Yami

Tsuki, Ren-Geri

Tsuki, Yoko-Geri

Kama-Gaeshi

Shien

Soro

Karai

Tengai

Kenkon-Itteki

Raigyu

Kagetsu

Kairai

Enpi, Haito

Enpi, Gyosho

Enpi, Akatoki-Yami

Enpi-Renkei-Kakato

Enpi-Kakato-Nagi

Shotei-Da

Kamui

Kobo-Issen

Okitsukaze

Kojin-Banjo

Jodan-Ushiro-Mawashi

Age-Zuki-Shotei

Hyuga

Ren-Tenro

Kagite, Tobi-Ushiro-Geri

Kagite, Kakato-Nagi

Azuma

Tenro

Fujin
(while sidestepping)
Seifu

Mawashi, Ushiri-Geri

Mawashi, Yoko-Gen

Shorin

Kakato-Otoshi

Ressei

Ten-Ro

Shirotae

Hza-Ate-Kakato

Hangetsu-Kamikaze

Yumihari

Mawashi-Ren-Zuki

Nami-Gashira

Suzaku

Hyobi

Hamon

Ginro

Raigyu

Suigetsu

Kairai

Joho-Zuki

Zangetsu

Tobi-Hiza, Kakato-Nagi

Jodan-Harai-Geri

Tobi-Ushiro-Geri
(while sidestepping)
Suzuka

Kamikaze
(Critical Burst)
Morote-Zuki

Fudo-Fujin

Enko-Sokugetsu

Ushiro-Mawashi-Geri

Shingetsu

Koro, Hane-Geri

Koro, Kakato-Nagi

Korin

Domawashi-Geri

Kakato-Nagi

Roka-Junsei

Taunt: Here we go!

Taunt: Sei!

Taunt: Alright!

Koto-Guruma

Hasai

Shuso
(to crouching foe)
Kobore-Zuki
(to crouching foe)
Tenchi-Kaibyaku

Moka
,
Kyokushin-Taijin
(against a high punch)
Doji-Giri
(against a middle punch)
Tonbo-Giri

Kazekiri

Nobori-Zuki
(against a high punch)
Hagun
(against a high kick)
Ryusui
(against a middle kick)
Yamase
(against a middle punch)
Komon
(against a low punch)
Makikaze
(against a low kick)
Hakujin
(against a middle punch)
Bukyoku
(against a middle kick)
Fugaku
(with back to foe)
Kaeshi-Hiji, Gyosho
(with back to foe)
Kaeshi-Hihi, Akatoki-Yami
(with back to foe)
Tobi-Ushiro-Geri
(to knocked-down foe)
Kaho-Zuki
(to knocked-down foe)
Hagane-Kudaki
(to foe's back)
Kogetsu
(to crouching foe's back)
Sasame-Yuki
Video move list from BloodBurger

Credit to BloodBurger for providing the Dead or Alive 5 move listings.


Comments

jjgonzalez24 said on May 5, 2014 at 8:46 p.m.

Osu!!!

#1


Post a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.