You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Eileen Virtua Fighter 5 Final Showdown Moves, Combos, Strategy Guide

Guide last updated on
May 30, 2012 at 6:55 p.m. PDT


Eileen Virtual Fighter 5 Final Showdown Moves, Combos, Strategy Guide

Normal Moves

Shusshou

Enkou Rensou
then (during hit or guard)
Enkou Rensou Koushi Choukan
then (during hit or guard)
Enkou Rensou Taisei Honsou
then (during hit or guard)
Enkou Rensou Taisei Chouzan
then (during hit or guard)
Enkou Rensou Taisei Dakka
then (during hit or guard)
Enkou Rensou Zenkuhon
then (during hit or guard)
Enkou Rensou Enkou Nyudou

Enkou Rensou Rakuchi Bougetsu

Enkou Rensou Rakuten Hagetsu

Rensou Hekizan
then (during hit or guard)
Rensou Hekizan Koushi Choukan
then (during hit or guard)
Rensou Hekizan Taisei Honsou
then (during hit or guard)
Rensou Hekizan Taisei Chouzan
then (during hit or guard)
Rensou Hekizan Taisei Dakka
then (during hit or guard)
Rensou Hekizan Zenkuhon
then (during hit or guard)
Rensou Hekizan Enkou Nyudou

Rensou Hekizan Rakuchi Bougetsu

Rensou Hekizan Rakuten Hagetsu

Rakuho Senpukyaku

Renkan Zensou Senpu

Enkou Gekisou

Renkan Chouten
then (during hit or guard)
Renkan Chouten Koushi Choukan
then (during hit or guard)
Renkan Chouten Taisei Honsou
then (during hit or guard)
Renkan Chouten Taisei Chouzan
then (during hit or guard)
Renkan Chouten Taisei Dakka
then (during hit or guard)
Renkan Chouten Zenkuhon
then (during hit or guard)
Renkan Chouten Enkou Nyudou

Renkan Chouten Rakuchi Bougetsu

Renkan Chouten Rakuten Hagetsu

Shoukou Yakutou

Rententai

Douchu

Jouho Chu'um
then (during guard or hit)
Jouho Chu'um Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Jouho Chu'um Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Jouho Chu'um Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Jouho Chu'um Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Jouho Chu'um Zenkuhon
then (during guard or hit)
Jouho Chu'um Enkou Nyudou

Jouho Chu'um Rakuchi Bougetsu

Jouho Chu'um Rakuten Hagetsu

Matsumen Soubi

Enkou Nyurin

Soumensou

Juji Kimensou
then (during guard or hit)
Juji Kimensou Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Juji Kimensou Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Juji Kimensou Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Juji Kimensou Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Juji Kimensou Zenkuhon
then (during guard or hit)
Juji Kimensou Enkou Nyudou

Juji Kimensou Rakuchi Bougetsu

Juji Kimensou Rakuten Hagetsu

Enkou Yurin

Nichigetsu Tenkan

Enkou Kenka

Fukushinshou

Koushi Choukan

Taisei Honsou

Taisei Rensou

Hikou Sousou

Enkou Chousou
then (during guard or hit)
Enkou Chousou Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Enkou Chousou Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Enkou Chousou Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Enkou Chousou Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Enkou Chousou Zenkuhon
then (during guard or hit)
Enkou Chousou Enkou Nyudou
or
Enkou Chousou Rakuchi Bougetsu
or
Enkou Chousou Rakuten Hagetsu

Enkou Santen

Hikou Hagetsu

Tenshin Rinheki
then (during guard or hit)
Tenshin Rinheki Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Tenshin Rinheki Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Tenshin Rinheki Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Tenshin Rinheki Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Tenshin Rinheki Zenkuhon
then (during guard or hit)
Tenshin Rinheki Enkou Nyudou

Tenshin Rinheki Rakuchi Bougetsu

Tenshin Rinheki Rakuten Hagetsu

Rinheki Hairen

Hikou Bokushoku

Tonhi Yakuboku

Tentai
(while rising from crouch)
Kousokuhon

Hikou Niki

Hikou Senshi

Hairenkyaku

Kousokutan (deflect)

Kasettai

Taisei Chouzan

Taisei Renteki
then (during hit)
Taisei Kouten

Taisei Dakka

Hikou Choukan

Sokutantai

Tanhikyaku

Tonhi Toutai

Dokuritsu Sougan

Jinraishou
then (during guard or hit)
Jinraishou Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Jinraishou Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Jinraishou Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Jinraishou Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Jinraishou Zenkuhon
then (during guard or hit)
Jinraishou Enkou Nyudou

Jinraishou Rakuchi Bougetsu

Jinraishou Rakuten Hagetsu

Sayu Gekishou
then (during guard or hit)
Sayu Gekishou Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Sayu Gekishou Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Sayu Gekishou Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Sayu Gekishou Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Sayu Gekishou Zenkuhon
then (during guard or hit)
Sayu Gekishou Enkou Nyudou

Sayu Gekishou Rakuchi Bougetsu

Sayu Gekishou Rakuten Hagetsu

Jinrai Santen

Geimenshou

Geimen Hashitsu
then (during guard or hit)
Geimen Hashitsu Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Geimen Hashitsu Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Geimen Hashitsu Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Geimen Hashitsu Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Geimen Hashitsu Zenkuhon
then (during guard or hit)
Geimen Hashitsu Enkou Nyudou

Geimen Hashitsu Rakuchi Bougetsu

Geimen Hashitsu Rakuten Hagetsu

Sayu Hashitsu

Taisei Soudou

Taisei Soudou Shukushin

Enkou Toutou

Koushi Kouzan
then (during hit or guard)
Koushi Kouzan Koushi Choukan
then (during hit or guard)
Koushi Kouzan Taisei Honsou
then (during hit or guard)
Koushi Kouzan Taisei Chouzan
then (during hit or guard)
Koushi Kouzan Taisei Dakka
then (during hit or guard)
Koushi Kouzan Zenkuhon
then (during hit or guard)
Koushi Kouzan Enkou Nyudou

Koushi Kouzan Rakuchi Bougetsu

Koushi Kouzan Rakuten Hagetsu

Koushi Renzan

Shashin Sousou

Rigou Tenshintai

Honshin Senputai
then (during guard or hit)
Honshin Senputai Koushi Choukan
then (during guard or hit)
Honshin Senputai Taisei Honsou
then (during guard or hit)
Honshin Senputai Taisei Chouzan
then (during guard or hit)
Honshin Senputai Taisei Dakka
then (during guard or hit)
Honshin Senputai Zenkuhon
then (during guard or hit)
Honshin Senputai Enkou Nyudou

Honshin Senputai Rakuchi Bougetsu

Honshin Senputai Rakuten Hagetsu

Hikou Rantsui

Hansenpu Tenshin

Renkan Touku Kouhaikyaku

Kesshi Hanbi

Zensoutai

Zensou Senpu

Honshin Kousoutai

Goku Shicchi
follow up with


Goku Kouzan
or


Goku Santeki
or


Zenkuhon

Enkou Choushou

Goku Senshin

Goku Honshin
follow up with


Goku Hekitai

Goku Kouhon
(during defensive move)
Shashin Hon'yaku
(during offensive move)
Shashin Sousou
(during offensive move)
Shashin Teikyaku
Moves from Zenkuhon

Zenkuhon

Zenku Soutui

Zenkuhon Rakutai

Rakuchi Bansoutai

Rakuchi Senshintai

Taisei Soumen
Moves from Enkou Nyudou

Enkou Nyudou

Enkou Shutsudou

Shukushin Sokutan

Shukushin Zensoubi
Throws

Kou'ou Enten

Kou'ou Touten

Kou'ou Gezan
or
Kou'ou Hyou'un
or
Kou'ou Tekikyu

Kou'ou Roukyu

Kou'ou Batsuzan

Kou'ou Kouzan
(on opponent's right)
Kou'ou Haibi
(on opponent's left)
Kou'ou Touju
(opponent facing away)
Kou'ou Ryouran
Down Attacks
(opponent down)
Enkou Shousui
(opponent down)
Enkou Rakuten
Back Attacks
(opponent behind)
Haishin Gekichou
(opponent behind)
Haishin Kasou
(opponent behind)
Haishin Kouryoutai
(opponent behind)
Kasoukyaku
(opponent behind)
Bateikyaku
(opponent behind)
Touho Shikei
(opponent behind)
Haishin Souyakutai
(opponent behind)
Haishin Kousou
(opponent behind)
Goku Haishin
Jump Attacks
(in midair)
Rakuchisou
(in midair)
Toukutai
(before landing)
Rakuchi Sokutan


CommentsPost a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.