You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Pai Virtua Fighter 5 Final Showdown Moves, Combos, Strategy Guide

Guide last updated on
June 4, 2012 at 3:02 a.m. PDT


<img src=

Normal Moves

Chuken

Raigekishou

Renkan Tenshinkyaku
(or )
Renkan Haitenkyaku

Renkan Tenshin Soukyaku

Renkan Engeki

Renkan Kousentai

Renkan Enshi Rantsui

Renken Toukyaku

Renken Youkikyaku

Renkentai

Renkentai Bokutai

Senchuken

Gyokujo Kensho

Enshi Soushou

Hi'en Dantai

Jouho Souchushou (deflect)

Ensei Soushou

Ensei Soushouheki

Henshin Engeki

Souchuken
Hold
Ensei Kosouha
Hold
Ensei Raigekiken

Soukasui

Soukasui Bokutai

Souka Rensui

Souka Rensuishou
(can be charged)
Souka Senpukyaku
then G while charging
Souka Senpukyaku Honshin
then while charging
Souka Senpukyaku Haishin
then while charging
Souka Senpukyaku Shukushin

Rikensui

Koushutai

Koushu Kasui

Koushu Kasui Bokutai
(can be charged)
Koushu Kasui Senpukyaku
then G while charging
Koushu Kasui Senpukyaku Honshin
then while charging
Kasui Senpukyaku Haishin
then while charging
Kasui Senpukyaku Shukushin

Ko'en Senkyaku
(while rising from a crouch)
Koudantai

Danshitsu

Danshitsu Senshou

Shi'en Kousen
(or )
Shi'en Haiten

Shi'en Zensou

Koutankyaku

Renkan Tanheki

Ensei Haikyaku

Ensei Haikyaku Bokutai

Ensei Toukyaku

Ensei Toukikyaku

Hansenpu

Touku Kouhaikyaku

Ensei Katai

Ensei Katai Turn
Hold
Ensei Haijinkyaku
Hold (or )
Sensaitai
Hold (or )
Renka Sentai

Senchutai

Senkyaku Chushou

Hi'en Tankyaku

Hi'en Rekkyaku

Haitenkyaku

Rensen Haitenkyaku

Ensei Katanheki
(rising from a crouch)
Hi'en Tenshinshou

Chouho Soukasui

Honsui

Chouho Soukasui Bokutai
(can be charged)
Kasuishou
(or )
Ensei Katai

Ensei Senpukyaku

Enbu Renkyaku

Ensei Touku Haikyaku

Kochoukyaku

Enshu Haitenkyaku

Enshu Haiten Renkyaku

Zensoutai

Honshin Soukyaku
Hold (while running)
Honshin Choutankyaku
(during Defensive Move)
Sokushin Senpuga
(during Offensive Move)
Sokushin Toushou
(during Offensive Move)
Sokushin Danshitsu

Meishouho
follow up with


Meishouho Ryusui Shouda
or


Meishouho Gekiryu Shouda
or


Meishouho Gekiryuha
or


Meiho Zensoutai
or


Meishougei Ensenkyaku
or


Meishougei Enshi Renshou
or


Meishougei Enshi Renshou Soukyaku
From Bokutai

Bokutai Chuken

Bokutai Raigekishou

Bokutai Kousoutai

Bokutai Koushou Soushougeki (deflect)

Bokutai Kinkei

Bokutai Zensou Taitoukyaku
Throws

Toushin Housoukyaku

Raishin Nyurin

Toushin Inshou

Ensei Monka
Hold
Kuretsu Tenhou

Shun'en Ryouku

Honshin Haisetsukou

Senpu Enka

Ensei Houshin Katai

Sei'en Katou

Hi'en Honko

Junsui Suishu
(wall in back)
Raishin Nyurin
(on opponent's left or right)
Haishin Choushou
(opponent facing away)
Shun'en Katou
(opponent crouching)
Hi'en Tenshin Shoukyaku
(opponent crouching)
Enfu Rinshou
(opponent crouching)
Ensei Shoutai
(on crouching opponent's left or right) = (or )
Haishin Choushou
(opponent facing away and crouching) = (or )
Shun'en Katou
Reversals
(vs high punch)
Unshu Soushouha
(vs right high kick)
Senpu Soukyaku
(vs left high kick)
Senpu Haikyaku
(vs right high elbow)
Raku'en Katou
(vs left high elbow)
Sousui Sanmon
(vs mid punch)
Unshu Soushouha
(vs right mid kick)
Senpu Soukyaku
(vs left mid kick)
Senpu Haikyaku
(vs right mid elbow)
Raku'en Katou
(vs left mid elbow)
Sousui Sanmon
(vs right side kick)
Ryusui Hekiken
(vs left side kick)
Mougyu Kenkaku
(vs right knee)
Soushitsu Touraku
(vs left knee)
Teishitsu Soukyaku
(vs high punch)
Ensen Hairyu
(vs high kick)
Rasen Anshou
(vs opponent Pai's Rasen Anshou)
Honshin Rasen Anshou
(vs high elbow)
Hi'en Hairyu
(vs mid punch)
Ensen Hairyu
(vs mid kick)
Rasen Anshou
(vs mid elbow)
Hi'en Hairyu
(vs side kick)
Kakyaku Senten
(vs knee)
Shitsuten Toukai
Down Attacks
(opponent down)
Rai'in Shouda
(opponent down)
Enshu Raigeki
(opponent down)
Hi'en Youshu
Back Attacks
(opponent behind)
Haishin Housui
(opponent behind)
Haishin Kasui
(opponent behind)
Haishin Kasui Bokutai
(opponent behind)
Koushutai
(opponent behind)
Zaka Sentai
(opponent behind)
Zaban Soushou
(opponent behind)
Haishin Chugeki
(opponent behind) then during hit
Haishin Kakyaku
(during turning attack)
Zenshu Koutenkyaku
(opponent behind)
Meishouho
Jump Attacks
(while rising)
Touku Soushou
(in midair)
Toudan Kensui
(while rising)
Hishitai
(in midair)
Sokushutai
(before landing)
Sokushutai
Wall Moves
(wall in front)
Hekika Haishu
(wall in front)
Hekika Haiten


Comments

Arteris1 said on June 8, 2012 at 3:49 p.m.

Best character!

#1
Rupix15 said on June 19, 2012 at 4:40 a.m.

This move list section is a total mess, i hope u realize n gonna fix it soon, EventHubs. So many errors.

Hint: There are lots of changes in Pai's move set from VF5 to VF5FS. She got new moves, but also lost a ton of her vanilla moves.

#2


Post a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.