You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Lau Virtua Fighter 5 Final Showdown Moves, Combos, Strategy Guide

Guide last updated on
June 4, 2012 at 4:31 p.m. PDT


<img src=

Normal Moves

Chusui

Renshou

Raigekishou

Renkan Tenshinkyaku
(or )
Renkan Haitenkyaku

Renkan Tenshin Soukyaku

Souken Senputai

Haisen Renshou

Tenshin Soukoshou

Renkentai

Renkentai Kokei

Chugeki

Hou'ou Soushou

Hou'ou Shoshou Kokei

Kosouken

Kosoushou

Hi'en Tenshinshou

Hi'en Renshou

Hi'en Soukyaku

Hi'en Senpukyaku

Souchuken
Hold
Fukko Sougeki
Hold
Shajoushou
Hold
Shajou Chusui
Hold
Shajou Chusui Kokei
Hold
Renkan Soushou
Hold
Renkan Ko'enshou

Shakashou

Renshou

Renkanshou

Renshou Tenshinkyaku
(or )
Renshou Haitenkyaku

Renshou Tenshin Soukyaku

Renshou Senputai

Junho Chushou

Junho Renshou

Junho Renshou Kokei

Housui

Renshou

Hi'en Nyusou

Jinrai Kokou

Renkentai

Renshu Senpu

Renken Sokushu

Katsumentai
(while rising from a crouch)
Sokushutai

Ko'en Tenshinkyaku

Ko'en Senshi

Kasoutai

Ko'en Kasou Renshou
Hold (or )
Sensaitai
Hold (or )
Tenshin Risenkyaku

Senchutai

Senkyaku Chushou

Senkyaku Chushou Kokei

Senkyaku Renkan Koshou

Genchi Senpukyaku

Rakuchi Kobikyaku

Touku Kosenkyaku

Kokyaku Haiten
(can be charged)
Enshishou
then while charging
Enshishou Kokei

Tenshin Senchugeki

Souko Sensou

Sako Soushou

Kosou Renshou

Kosou Renshou Kokei

Ko'en Tenshin Utanchu

Kokuko Ransensou (deflect)

Ko'en Souken

Souko Reppa

Honshin Hekiken

Senpuga Kokei

Koryu Tenshinkyaku

Enjin Senpukyaku

Chisoutai

Kukokyaku

Geimen Tansou (stagger)
(during Defensive Move)
Koushokuhi Ko'enshou
(during Offensive Move)
Kokuko Toushin
(during Offensive Move)
Kokuko Choushitsu
From Kokei

Senshinken

Senshin Shajoushou

Senshin Shajou Sougeki

Touho Ryou'inshou
then during hit
Kou'ou Sakou

Haisou

Rensou

Gako Kin'you

Touku Renkanshou

Kokyaku Haiten

Kokei Enshishou

Kosou Gekishou
(opponent behind)
Haichuken
(opponent behind)
Haigo Shakashou
(opponent behind)
Haichutai
(opponent behind)
Zaka Sentai
(opponent behind)
Gekihouchu
Throws

Kensha Touraku

Gako Shitsuda
(or )
Gako Bokushoku

Tenshin Ha'inshou
Hold
Houshin Soukosoushou

Ryusha Senten

Ryushu Katou

Raishin Nyurin

Ko'en Renbu

Daichi Toushu
(wall in back)
Raishin Nyurin
(wall in back)
Ryusha Senten
(on opponent's left or right)
Tenshin Souhashou
(opponent facing away)
Mouko Haishu
Down Attacks
(opponent down)
Toushugeki
(opponent down)
Kosou Raishu
Back Attacks
(opponent behind)
Haichuken
(opponent behind)
Haigo Shakashou
(opponent behind)
Haichutai
(opponent behind)
Zaka Sentai
(opponent behind)
Gekihouchu
(during turning attack)
Kokyaku Haiten
(opponent behind)
Touku Haishou
Jump Attacks
(while rising)
Touku Shashou
(in midair)
Touku Chuken
(in midair)
Touku Chukyaku
(before landing)
Tenshin Soutai
Wall Moves
(wall in front)
Hekika Haishu
(wall in front)
Hekika Haiten


Comments

Virtua_Kazama said on June 5, 2012 at 4:22 p.m.

Mained him since VF3. Lau is excellent in rushdown.

#1


Post a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.