You're not logged in | Login / Register | News Filter | Submit News

Lion Virtua Fighter 5 Final Showdown Moves, Combos, Strategy Guide

Guide last updated on
June 3, 2012 at 8:51 p.m. PDT


<img src=

Normal Moves

Tousui

Koushu Rensui

Renkan Senshou

Rensui Hachihon

Rensui Hachihon Tourou Soufu
(or )
Rensui Mabanshu
(or )
Rensui Mabanshu Honshin
(or )
Rensui Mabanshu Haishin

Rensui Soushu

Rensuitai

Rensuitai Shumen

Rensuitai Kanpo

Banchu

Banchu Renkanshu

Senshippo

In'you

Ni In'you

Ni In'you Tourou Soufu

Senshou Haiten
(opponent facing away)
Shinpo Tourou Soushu

Katousui
Hold
Shippo Shousenshu
Hold
Soukoushu
Hold
Rensou Koushu

Ryusei Koushugeki (deflect)

Sen'inshou

Rakugekishou

Tougekisui

Tougeki Rensui

Touku Gekishou

Senshintai

Rensentai

Koushu Teishitsu

Koushu Teishitsu Kanpo

Fujinkyaku

Fujin Rentankyaku

Sentai

Sentai Shumen

Sentai Kanpo

Koushutai

Tanhikyaku

Attai

Zensoutai

Tousentai

Senputai

Katoutai

Dantai

Senkyutai

Senten Kukyaku

Souji Senpu

Tenshin Touho Soushu

Tenshin Touho Soushu Normal Stance

Tenshin Touho Soushukyaku

Soukoushu

Tourou Youzan
(can be charged)
Taizan Soukoushu

Kouho Hachihonsui

Kouho Hachihonsui Tourou Soufu

Ukoushin

Ryusei Renkoushu

Rensansui Banchu
(or )
Ryusei Mabanshu
(or )
Ryusei Mabanshu Honshin
(or )
Ryusei Mabanshu Haishin

Touho Soushu

Touho Soushu Turn
Hold
Takuhi Hoshinshou

Juchou Senshou

Honsui

Zaban Shuhou

Shaho Shasousui

Senpukyaku

Senpu Renhitai

Shippu Sanrentai

Tenshin Ryou'inkyaku

Kasentai Haiten

Senpu Rakukyaku

Senpu Haisoushu

Senpu Haisoushu

Senpu Shoukyaku

Kousoutai

Shicchi Soutai

Zensou Tenshinkyaku

Hakotsushu
then (or ) when successful
Hakotsushu Senshinho
(or )
Shazenho
follow up with


Shazenho Honsui
or


Shazenho Shasosui
(or )
Shakouho
(during Defensive Move)
Mabanshu
(during Offensive Move)
Shashin Konryuchu
(during Offensive Move)
Shashin Sokusouteki

Tourou Soufu
follow up with


Ousen Soufu
or


Tenshin Senputai
or


Naisenkyaku Kanpo
or


Juchou Teishitsu
or


Roushu Matsumen Senputai
or


Senpu Renhitai
or


Shippu Sanrentai

Tourou Maifuku
follow up with


Tourou Tansou
or


Tourou Rensou
or


Tourou Sanrensou
or


Tourou Tansenkyaku
or


Maifuku Toubi
or


Tourou Soutansou
or


Furakukyaku
or


Senkutai
or


Maifuku Kousou
From Kanpo

Kanpo Chouchu (deflect)

Tourou Shugan

Kanpo Teishitsu
Throws

Hatoushu Shutai

Saishu Houkou

Hiten Soukukyaku

Goda Renkanheki
Hold
Tozan Honshakyaku

Shichisei Tenbunchu

Tenshin Soukoushu

Haika Senten

Youzan

Tourou - Chouhi Soukoushu

Bokuho
follow up with


Renkan Sakusui 1
or


Renkan Sakusui 2
or


Renkan Sakusui 3
or

(or ) (left side)
Yokudhin
or

(or ) (right side)
Rakushu Dantai
(on opponent's left or right)
Honshin Teishitsu
(opponent facing away)
Renkoushu Haishu
Down Attacks
(opponent down)
Rakusenshu
(opponent down)
Hiten Rakutai
Back Attacks
(opponent down)
Hairensenshou
(opponent behind)
Haiho Soushu
(opponent behind)
Kousenkyaku
(opponent behind)
Kaikakyaku
(during turning attack)
Haishin Senshou
(opponent behind)
Haishin Sakusui
Jump Attacks
(opponent behind)
Rolling Hammer
(while rising)
Touku Haigekishou
(in midair)
Rakuho Tousui
(in midair)
Touku Shoukyaku
(before landing)
Chisou Shoukyaku
Wall Moves
(wall in front)
Suishou Koukyaku
(wall in front)
Hekikai Honkyaku


CommentsPost a comment

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.

You're not logged in, you must Login to your account to post a comment.

If you do not have an account, you need to Register to comment. It's a free and quick process.